[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Załatw sprawę

 

Co chcemy załatwić? Dokąd się udać? Numer
telefonu
Opłaty


 
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, wpis do rejestru wyborców, zmiana numeru PESEL Budynek w podwórzu
I piętro , sala nr 3
Wew. 34 Nie pobiera się opłat
 
Zawarcie małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu, uznanie dziecka, wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego, zmiana nazwiska Budynek w podwórzu
parter, sala nr 2
Wew. 23 Akt małżeństwa 84 zł,
odpis zupełny dokumentu 33 zł,
odpis skrócony dokumentu 22 zł,
opłata za decyzję o zmianę nazwiska lub imienia 37 zł
 
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego, sporządzonego za granicą

Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkobiercy

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca
Budynek w podwórzu
parter, sala nr 2
Wew. 23    Opłata 50 zł
 
 
Opłata 39 zł
 
 
Opłata 39 zł
 
 
Opłata 11 zł
 
 
 
Opłata 22 zł
 
 
Opłata 39 zł
 
 
 
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Budynek w podwórzu
parter, sala nr 2
Wew. 23  Opłata 38 zł
 
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odebranie dowodu Budynek w podwórzu
I piętro, sala nr 3
Wew. 34 Brak opłaty
 
Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej, zawiadomienie o zgromadzeniu Budynek w podwórzu
I piętro, sala nr 2
Wew. 23 Opłata 82 zł
 
Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
 
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 
Zezwolenie na wykreślenie wpisu z hipoteki
 
Wysokość podatku od nieruchomości,
zgłoszenie przedmiotów opodatkowania
 

Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku
 
Wydawanie zezwoleń na organizację imprez o charakterze masowym
 
Przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu zabytkowego
 
Przygotowanie wniosków o wpis do rejestru zabytków
Budynek urzędu,
I piętro, sala nr 9
 
 
Budynek urzędu,
I piętro, sala nr 8
 

 
Budynek urzędu,
I piętro, sala nr 8
 
Budynek urzędu,
I piętro, sala nr 9
 Budynek urzędu,
I piętro, sala nr 8
 
Budynek urzędu,
II piętro, sala nr 14
 

Budynek urzędu,
II piętro, sala nr 14
 

Budynek urzędu,
II piętro, sala nr 14
Wew. 30
 
 
 
Wew. 20
 
 
 
 Wew. 20
 
 
Wew. 30
 
 
 
Wew. 20
 
 
Wew. 20
 
 
Wew. 37
 
 
Wew. 36, 37
Opłata 17 zł
 
 
 
Opłata 21zł
 
 
 
Opłata 82 zł
 
 
Opłata za 1 metr kwadratowy powierzchni opodatkowania nieruchomości
 
Brak opłaty
 
 
Brak opłaty
 
 
Brak opłaty
 
Składanie wniosku o licencję na taksówkę Budynek urzędu,
I piętro, sala nr 6
Wew. 29 Opłata uzależniona od okresu ważności licencji oraz liczby pojazdów i wynosi:
- 200 zł od każdego pojazdu przy ważności licencji od 2 do 15 lat,
- 250 zł od każdego pojazdu przy ważności licencji powyżej 15 do 30 lat,
- 300 zł od każdego pojazdu przy ważności licencji powyżej 30 do 50 lat,
 
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji gospodarczej Budynek urzędu,
I piętro, sala nr 6
Wew. 29 Nie pobiera się opłat
 
Dodatek mieszkaniowy Budynek urzędu,
I piętro, sala nr 6
 Wew. 29 Nie pobiera się opłat
 
Wykup lokalu mieszkalnego Budynek urzędu,
 I piętro, sala nr 6
 Wew. 28 Cena lokalu wg wyceny rzeczoznawcy
 
Pozwolenie na zorganizowanie imprezy masowej, pozwolenie na rozstawienie się cyrku, dzierżawa gruntu Budynek urzędu,
I piętro, sala nr 6
 Wew. 31 Wg uchwały RM nr XII/100/07 z dnia 30.11.2007r.
 
Pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Budynek urzędu,
I piętro, sala nr 6
Wew. 29 Wydanie decyzji - nie pobiera się opłat
 
Pozwolenie na wycinkę drzew Budynek urzędu,
I piętro, sala nr 6
   Wew. 10 Wydanie decyzji - nie pobiera się opłat
 
Umieszczenie reklamy na budynku należącym do gminy  Budynek urzędu,
II piętro, sala nr 12
Wew. 32 Cena reklamy   wg umowy
 
Nadawanie numerów nieruchomościom Budynek urzędu,
II piętro, sala nr 12
Wew. 32 Nie pobiera się opłat
 
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. dot. funkcji budownictwa mieszkaniowego
2. dot. pozostałych funkcji
Budynek urzędu,
II piętro, sala nr 11
Wew. 27

Ad. 1 – bez opłat

Ad.2 – opłata skarbowa 107 zł
 
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Budynek urzędu,
II piętro, sala nr 11
Wew. 27 Opłata 17 zł
 
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Budynek urzędu,
II piętro, sala nr 12
Wew. 24 Opłata za decyzję 205 zł
 
Decyzja zezwalająca na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  Budynek urzędu,
II piętro, sala nr 12
 Wew. 26 Opłata – 107 zł
 
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Budynek urzędu,
II piętro, sala nr 12
Wew. 32 Wg uchwały RM nr XX/91/04 z dnia 25.06.2004r.
 
Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną Budynek urzędu,
I piętro, sala nr 6
Wew. 10 Opłata 82 zł
 

 
 

Odwiedziny: 1 722 384  ,