[Zaloguj] [Załóż konto]
 

XXI sesja Rady Miejskiej

2016-10-06

Niemal dwie godziny trwała XXI sesja Rady Miejskiej w Krajence, która odbyła się 6 października 2016 roku, w Krajeńskim Ośrodku Kultury. Podczas sprawnie przeprowadzonych obrad, radni przyjęli protokoły z  poprzednich sesji Rady Miejskiej; informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej. W dalszej części sekretarz gminy Tomasz Ciechanowski zapoznał radnych i uczestników sesji o aktualnej sytuacji, panującej w Publicznym Przedszkolu w Krajence. Wiadomo, że obecnie przedszkole jest czasowo zamknięte. Tym niemniej, po przeprowadzeniu dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu i w szkole (w pomieszczeniach, w których przebywały przedszkolaki), na wniosek burmistrza złotowski Sanepid, 6 października br. pobrał w tych wszystkich pomieszczeniach i ze wszystkich sprzętów ( w tym. m.in. zabawek) wymazy. W przypadku wyników ujemnych (wyniki mają być znane 13 października), przedszkole otworzy swoje podwoje 17 października.

Następnie radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku i rozpatrzyli pozytywnie projekty uchwał w sprawach:  nabycia nieruchomości na mienie komunalne;  zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017;  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016-2025 oraz  zmiany budżetu gminy i miasta na 2016 rok. Ponadto radni uchwalili dodatkowe dwie uchwały – po wcześniejszym przyjęciu zmiany porządku obrad - które dotyczyły w pierwszym przypadku wyrażenia woli na nieodpłatne nabycie dwóch działek na rzecz Gminy Krajenka, a dotychczas stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP. Przyjęcie przez gminę tych działek pozwoliło radnym na przyjęcie drugiej uchwału, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Zdrojowa Góra w celu wspólnej realizacji inwestycji, polegającej na przebudowie drogi gminnej: ul. Leśnej w Skórce. Dzięki porozumieniu, inwestycja otrzyma zewnętrzne dofinasowanie w kwocie ok. 300 tys. zł.

O tym mówił m.in. burmistrz Stefan Kitela, który również poinformował wszystkich o najbliższych planach inwestycyjnych w gminie. I tak w przyszłym roku realizowana będzie przebudowa kilku dróg gminnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będą to cztery zadania (najwięcej w Wielkopolsce): droga prowadząca na cmentarz w Podróżnej, ul. Górna w Skórce, droga gminna prowadząca z Pogórza w stronę Tarnówczyna (tzw. „droga szkolna”) oraz ul. Okrężna i ul. Działkowa w Krajence.

To jednak nie koniec. Jak mówił burmistrz, gmina aplikuje o kolejne środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Jeśli wniosek gminy zostanie pozytywnie rozpatrzony, to możliwe będzie realizowanie szeregu inwestycji, m.in. adaptacja dworca PKP na Centrum Przesiadkowe (oczyszczenie elewacji, przystosowanie poczekalni dla potrzeb osób niepełnosprawnych), przebudowa dróg dojazdowych prowadzących do Centrum Przesiadkowego, budowa oświetlenia ulicznego na wsiach oraz budowa ścieżki rowerowej. Dla przykładu: budowa oświetlenie typu LED, które będą budowane w Krajence, Paruszce, Skórce, Śmiardowie Kraj, i w Podróżnej kosztować będzie ok. 950 tys. zł. Natomiast ścieżka rowerowa będzie przebiegać na trasie: ul. Grochowskiego (skrzyżowanie z drogą w kierunku do Głubczyna) – ul. Dworcowa – ul. 30-go Stycznia – do tartaku i do Szkoły Podstawowej – parking przy ul. Bydgoskiej i dalej poprzez mostek do ul. Winiary – ul. Wł. Jagiełły – sala gimnastyczna – OSP – okolice stacji paliw „Orlen i „Stilla” i do końca granicy gminy. Jak zdradził burmistrz, uzyskane dofinansowania mogą sięgać aż 85 procent kosztów całkowitych więc warto do takich inwestycji przystąpić.

Sesję zakończyła wolne wnioski radnych i wolne głosy.

(red.)

2016_10_06_Sesja XXI
2016_10_06_Sesja XXI 2016_10_06_Sesja XXI 2016_10_06_Sesja XXI 2016_10_06_Sesja XXI 2016_10_06_Sesja XXI 2016_10_06_Sesja XXI 2016_10_06_Sesja XXI 2016_10_06_Sesja XXI 2016_10_06_Sesja XXI 2016_10_06_Sesja XXI 2016_10_06_Sesja XXI 2016_10_06_Sesja XXI
Odwiedziny: 1 722 019  ,