[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017
 
Wizja rozwoju Gminy i Miasta Krajenka określona w perspektywie do roku 2017
„KRAJENKA – GOŚCINNA GMINA, W KTÓREJ WARTO ZATRZYMAĆ SIĘ I ODPOCZĄĆ, GMINA ROZWIJAJĄCEJ SIĘ PRODUKCJI I USŁUG”

Gmina Krajenka dążyć będzie do tego, aby stać się miejscem, w którym:
będzie panował ład i porządek, a ludzie będą mieli poczucie bezpieczeństwa osobistego, mieszkańcy będą społecznością mądrą, zamożną, dbającą o poszanowanie prawa, przykładającą wagę do ochrony środowiska naturalnego, dbałości o dobra kultury, rozwoju oświaty i edukacji młodzieży, otaczającą opieką ludzi starszych i potrzebujących, społecznością ceniącą własne przekonania i hierarchię wartości, lecz równocześnie otwartą i tolerancyjną w stosunku do odmiennych przekonań innych ludzi i środowisk, społecznością współpracującą z władzami lokalnymi i organizacjami społecznymi w realizacji wspólnych celów. Gmina Krajenka dążyć będzie do tego, aby stać się miejscem, w którym: będzie panował ład i porządek, a ludzie będą mieli poczucie bezpieczeństwa osobistego, mieszkańcy będą społecznością mądrą, zamożną, dbającą o poszanowanie prawa, przykładającą wagę do ochrony środowiska naturalnego, dbałości o dobra kultury, rozwoju oświaty i edukacji młodzieży, otaczającą opieką ludzi starszych i potrzebujących, społecznością ceniącą własne przekonania i hierarchię wartości, lecz równocześnie otwartą i tolerancyjną w stosunku do odmiennych przekonań innych ludzi i środowisk, społecznością współpracującą z władzami lokalnymi i organizacjami społecznymi w realizacji wspólnych celów.
Misja Gminy i Miasta Krajenka określona w perspektywie do roku 2017
„MISJĄ GMINY I MIASTA KRAJENKA, CZYLI DĄŻENIEM KRAJEŃSKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ JEST STWORZENIE ŚRODOWISKA PRZYJAZNEGO DLA SWOICH MIESZKAŃCÓW ORAZ PODNIESIENIE POZIOMU ICH ŻYCIA PRZEZ ZAPEWNIENIE STAŁEGO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OPARTEGO NA SOLIDNEJ BAZIE USŁUGOWO – GOSPODARCZEJ I ROLNICZEJ”.
Gmina Krajenka – atrakcyjne miejsce w Wielkopolsce, gdzie społeczność lokalna będąc dumna ze swej przeszłości, identyfikuje się ze swym środowiskiem i dąży do budowy społeczeństwa obywatelskiego, które współpracując z władzami administracyjnymi i samorządowymi przykłada wielką wagę do rozwoju oświaty, edukacji, kultury, opieki medycznej i osiągnięcia wysokiego poziomu infrastruktury technicznej oraz aktywnej ochrony środowiska naturalnego, podejmowania działań zmierzających do: tworzenia nowych miejsc pracy, doskonalenia organizacji gospodarstw rolnych oraz wykreowania Gminy jako miejsca rekreacji i wypoczynku.
Cele strategiczne
1. Rozwój infrastruktury technicznej 1.1 System wodno- kanalizacyjny
1.2 Drogownictwo
1.3 Administracja i obiekty komunalne
1.4 Gospodarka odpadami i ochrona środowiska
1.5 Realizacja zadań wynikających z innych programów strategicznych
 
2. Rozwój usług społecznych 2.1 Oświata, kultura
2.2 Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo
2.3 Rozwój sportu i rekreacji
 
3. Rozwój gospodarki, promocja i budowanie „marki” Gminy 3.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
3.2 Budowanie „marki” Gminy i Miasta Krajenka
 

 

Odwiedziny: 1 722 397  ,