[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Do zadań referatu gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i  ochrony środowiska w szczególności należy: współpraca z Komunalnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Krajence w  zakresie poprawy estetyki miasta oraz utrzymania porządku w miejscach publicznych, wydawanie zezwoleń na prowadzenie usług komunalnych, przedstawianie propozycji w zakresie ustalania stawek czynszów, współpraca w tym zakresie z Komunalnym Zakładem Użyte.....

Do zadań referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej w szczególności należy: prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i gospodarką gruntami: łowiectwa, leśnictwa, nasiennictwa, gospodarki wodnej, zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, prowadzenie sprawozdawczości, statystyki, spisów rolnych i powszechnych itp. oraz corocznej aktualizacji wykazów ni.....

Do zadań Referatu Finansowego należą w szczególności sprawy: 1)  Z zakresu księgowości: przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,  nadzór nad wykonywaniem budżetu Gminy, zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu, przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości, sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych je.....

Do zadań referatu spraw obywatelskich i organizacyjnych należy w szczególności:   1)  rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,   2)  sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,   3)  sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,   4)  przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cy.....

Strona 1 z 1 1
Odwiedziny: 1 722 391  ,