[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

Do zadań referatu spraw obywatelskich i organizacyjnych należy w szczególności:
  1)  rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
  2)  sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
  3)  sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  4)  przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
  5)  przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  6)  stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
  7)  wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
  8)  wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
 1. prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 2. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu,
 3. prowadzenie ewidencji ludności,
 4. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 5. prowadzenie rejestru przedpoborowych, udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
 6. przygotowywanie decyzji o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznanie go za jedynego żywiciela,
 7. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
 8. prowadzenie spraw dotyczących porządku publicznego i współpraca w tym zakresie z Policją,
 9. wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum (spisy wyborców itp.),
 10. wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem spisów powszechnych, rolnych, uaktualnianiem wykazów właścicieli nieruchomości, w zakresie dotyczącym ewidencji ludności,
 11. prowadzenie ewidencji informacji niejawnych.
 12. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i spraw związanych z obronnością kraju, a w szczególności:
  1. tworzenia formacji obrony cywilnej,
  2. nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
  3. świadczeń na rzecz obrony,
  4. zakwaterowania sił zbrojnych,
  5. przygotowania ludzi i mienia na wypadek wojny,
  6. współdziałanie z organami wojskowymi,
  7. akcja kurierska,
  8. organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie powszechnej samoobrony
  9. prowadzenie magazynu sprzętu na potrzeby obrony cywilnej i zaopatrywanie oddziałów w sprzęt obrony cywilnej,
  10. sprawowanie kontroli nad stanem technicznym sprzętu;
 13. prowadzenie sekretariatu Burmistrza,
 14. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu i na zewnątrz,
 15. prowadzenie ewidencji korespondencji,
 16. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
 17. przechowywanie pieczęci urzędowych,
 18. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie im kontaktu z Burmistrzem, Z-cą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników,
 19. prowadzenie archiwum Urzędu,
 20. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
 21. organizowanie napraw, remontów i konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i sprzętu biurowego,
 22. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w materiały biurowe i kancelaryjne,
 23. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 24. prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej i bhp Urzędu,
 25. przeprowadzanie okresowej analizy stanu bhp i p.poż. Urzędu,
 26. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy bhp i p.poż. przełożonym,
prowadzenie punktu informacyjnego.
Odwiedziny: 1 722 053  ,