[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej

Do zadań referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej w szczególności należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i gospodarką gruntami:
  1. łowiectwa,
  2. leśnictwa,
  3. nasiennictwa,
  4. gospodarki wodnej,
  5. zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 2. prowadzenie sprawozdawczości, statystyki, spisów rolnych i powszechnych itp. oraz corocznej aktualizacji wykazów nieruchomości,
 3. gospodarowanie mieniem gminnym w zakresie wydzierżawiania i najmu nieruchomości,
 4. współpraca z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy,
 5. prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej,
 6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
 7. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 8. prowadzenie spraw związanych z telekomunikacją, PKP, PKS i innymi podmiotami w zakresie zapewnienia funkcjonowania infrastruktury technicznej,
 9. prowadzenie spraw sołectw, rad sołeckich itp.
 10. prowadzenie spraw z zakresu obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy tj.:
  1. gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę oraz gruntami rolnymi, w tym ich zbywania, oddawania w wieczyste użytkowanie,
  2. ustalanie ich wartości oraz cen i opłat za korzystanie z nich,
  3. organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,
  4. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
 11. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości,
 12. wydawanie decyzji na podział i rozgraniczanie nieruchomości,
 13. prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,
 14. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.
 15. ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 16. prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Odwiedziny: 1 722 004  ,