[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Referat Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

Do zadań referatu gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i  ochrony środowiska w szczególności należy:

 1. współpraca z Komunalnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Krajence w  zakresie poprawy estetyki miasta oraz utrzymania porządku w miejscach publicznych,
 2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie usług komunalnych,
 3. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania stawek czynszów, współpraca w tym zakresie z Komunalnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Krajence,
 4. nadzór nad prawidłowością działania oświetlenia miejsc publicznych i dróg,
 5. nadzorowanie realizacji "Strategii Rozwoju Gminy", proponowanie zmian w jej treści,
 6. przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 7. współpraca ze stowarzyszeniami i związkami  międzygminnymi w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury komunalnej,
 8. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. koordynacja i obsługa działań związanych z uzgadnianiem projektów planów oraz wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 11. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 12. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
 13. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 14. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 15. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 16. wydawanie zaświadczeń o przeznaczaniu gruntów,
 17. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 18. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
 19. zarządzanie drogami,
 20. nadzór nad budową, modernizacją i remontem dróg,
 21. określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 22. koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
 23. prowadzenie spraw dotyczących utrzymywania porządku i czystości na terenie Gminy oraz utrzymania zieleńców na terenie miasta,
 24. nadzór nad gospodarką odpadami stałymi oraz ściekami bytowymi,
  1. prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i gleby, lasów przed zanieczyszczeniami, odpadami oraz ochrony powietrza atmosferycznego,
  2. prowadzenie spraw dotyczących wprowadzenia form ochrony przyrody dla chronionego krajobrazu, ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, pomników przyrody, użytków ekologicznych, jeśli Wojewoda nie ustanowił tych form,
  3. prowadzenie zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i innych ustaw w tym zakresie między innymi dotyczących przygotowania projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  4. prowadzenie i aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych,
  5. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  6. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem energetycznym gminy,
  7. wraz z referatem oświaty, rozwoju lokalnego, kultury sportu i turystyki przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej, opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Gminy i nadzór nad ich realizacją,
  8. nadzorowanie inwestycji realizowanych przez Urząd oraz gminne jednostki organizacyjne,
  9. prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

a)  organizowanie i dokonywanie zamówień,
b)prowadzenie dokumentacji przetargowej,
c)  obsługa techniczna komisji przetargowych;

 1. sprawy dotyczące geologii na terenie miasta i gminy.
Odwiedziny: 1 722 003  ,