[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Referat Finansowy

Do zadań Referatu Finansowego należą w szczególności sprawy:
1)  Z zakresu księgowości:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,
 2.  nadzór nad wykonywaniem budżetu Gminy,
 3. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
 4. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 5. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. prowadzenie ewidencji księgowej mienia komunalnego,
 7. udział w przeprowadzaniu i rozliczaniu inwentaryzacji;
2) Z zakresu wymiaru podatków i opłat:
 1. prowadzenie ewidencji podatników,
 2. gromadzenie i przekazywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 3. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 4. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
 5. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 6. przeprowadzanie kontroli podatkowych podatników,
 7. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości oraz o wysokości osiąganych dochodów z gospodarstwa rolnego,
 8. przygotowywanie deklaracji na podatek od towarów i usług w zakresie czynności wykonywanych przez Urząd;
3) Z zakresu windykacji podatków i opłat:
 1. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 2. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 3. przygotowywanie informacji okresowych o wysokości zadłużeń,  
 4. rozliczanie inkasentów i prowadzenie ewidencji  tych rozliczeń;
4) Z zakresu kadr i płac w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence:
 1. sporządzanie list płac pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Krajence,
 2. przygotowywanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń,
 3. sporządzanie dokumentów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego pracowników,
 4. sporządzanie deklaracji podatkowych wynikających z wypłacanych wynagrodzeń;
 
5) Z zakresu świadczeń alimentacyjnych:
 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących wypłat świadczeń alimentacyjnych,
 2. sporządzanie projektów decyzji, postanowień i innych pism w sprawie wypłaty          świadczeń alimentacyjnych,
 3. prowadzenie dokumentacji finansowej świadczeń z tytułu należności i zobowiązań   funduszu alimentacyjnego,
 4. prowadzenie ewidencji analitycznej z tytułu należności i zobowiązań funduszu alimentacyjnego,
 5. prowadzenie windykacji świadczeń nienależnych, w tym upomnienia, przygotowanie tytułów wykonawczych,
 6. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie świadczeń alimentacyjnych,
 7. współpraca z organami egzekucyjnymi w sprawach funduszu alimentacyjnego oraz sporządzanie pism w tym zakresie współpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, Wydziałem Geodezji i innymi instytucjami, w zakresie ustalania sytuacji majątkowej dla dochodzenia należności Funduszu Alimentacyjnego.
Odwiedziny: 1 722 009  ,