[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Położenie geograficzne

Gmina i Miasto Krajenka, jednostka samorządu terytorialnego o statucie miejsko - wiejskim, położona jest administracyjnie w północnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie złotowskim.

Od północy i północnego-wschodu gmina graniczy z Gminą Złotów, od południowego - wschodu z Miastem i Gminą Wysoka, od południa z Gminą Kaczory i Miastem Piła, od zachodu z Gminą Szydłowo, natomiast od północnego-zachodu z Gminą Tarnówka.

W stosunku do województwa wielkopolskiego gmina obejmuje 0,64% powierzchni ogólnej województwa, natomiast w stosunku do powiatu złotowskiego 11,5% jego powierzchni ogólnej (gmina jest czwartą co do wielkości w powiecie. Pod względem zajmowanej powierzchni stanowi 0,06% terytorium kraju). Całkowity obszar gminy wynosi 19 179 ha i zamieszkuje go łącznie 7 466 mieszkańców.

Pod względem administracyjnym gminą tworzy 16 miejscowości stanowiących jednocześnie sołectwa. Są to:

 • Augustowo,
 • Barankowo,
 • Czajcze,
 • Dolnik,
 • Czajcze-Leśnik,
 • Głubczyn,
 • Łońsko,
 • Krajenka
 • Krajenka-Wybudowanie
 • Maryniec,
 • Paruszka,
 • Podróżna,
 • Pogórze,
 • Skórka,
 • Śmiardowo Krajeńskie,
 • Tarnówczyn,
 • Wąsoszki,
 • Żeleźnica

Głównym centrum gminy i siedzibą jej samorządu jest miasto Krajenka położone w centralnej części gminy, 8 kilometrów od Miasta Złotów (siedziby powiatu) oraz 23 kilometry od miasta Piła, dawnej siedziby władz wojewódzkich, a obecnie siedziby sąsiedniego powiatu.

Gmina i Miasto Krajenka należy do związku gmin "Krajny", powołanego w 1991 roku, w celu współpracy na płaszczyznach: ochrony środowiska, kultury i turystyki, ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia w wodę, ochrony zdrowia i promocji regionu.

Pod względem użytkowania terenu gmina ma charakter rolniczy. Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Złotowie użytki rolne zajmują 47 % ogólnej powierzchni gminy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ewidencji użytkowania gruntów na terenie gminy wnioskujemy, iż znaczną część obszaru gminy tj. 47% zajmują użytki rolne, podobnie kształtuje się udział gruntów leśnych w powierzchni całkowitej gminy - 47,7%. Pozostałą część, czyli około 5% stanowią obszary zurbanizowane, grunty pod wodami, użytki ekologiczne i nieużytki.

Pod względem zurbazanizowania przewyższa obszar miasta Krajenka, na co zdecydowany wpływ ma struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka rozgranicza następującą strukturę funkcjonalną obszaru gminy:

1.
Obszar północny z ośrodkiem administracyjno-usługowym miasta Krajenki;
2.
Obszar środkowy - zespół wsi podstawowych Głubczyn i Podróżna, o funkcji rolniczej;
3.
Obszar południowy - obszar funkcjonalny wsi Skórka bśdący jednocześnie strefą podmiejską miasta Piły.

W stosunku do województwa wielkopolskiego gmina obejmuje 0,22% ludności ogółem, natomiast w stosunku do powiatu złotowskiego 10,6% jego ludności.

Łącznie omawiany obszar zamieszkuje 7 466 mieszkańców, z czego 51%, tj. 3 804 osoby mieszkają w granicach administracyjnych miasta Krajenka. średnie zagęszczenie ludności w gminie wynosi 38,9 mieszkańca/km2. Sieć osiedleńcza Gminy i Miasta Krajenka wskazuje na zdecydowaną koncentrację ludności w ośrodku miejskim Krajenki. Związane jest to zarówno z położeniem miasta na trasie komunikacyjnej pomiędzy Piłą a Złotowem, a także z funkcją miasta jako siedziby gminy i koncentracją większych podmiotów usługowych (sklepy, bank, poczta, szkoły, urząd, przychodnia i inne).

Największym sołectwem pod względem zamieszkałej ludności i zajmowanej powierzchni jest Skórka. W ostatnich pięciu rozpatrywanych latach struktura demograficzna ludności w miejscowości Skórka wykazała największe tendencje rozwojowe spośród wszystkich miejscowości gminy.

 

Odwiedziny: 1 722 379  ,