[Zaloguj] [Załóż konto]
 

MGOPS w Krajence

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence

Kierownik: Krzysztof Pająk

Kontakt:

ul. Ks. Domańskiego 22
77-430 Krajenka
tel. 067 263 90 86
fax 067 263 80 81
e-mail: mgops@krajenka.pl
bip: mgops.krajenka.bip.net.pl

godz. urzędowania od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence realizuje cele  i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
- umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać,
- zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania  w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizacja  i wykonywanie zadań pomocy społecznej na terenie Gminy i Miasta Krajanka w szczególności:
-
prowadzenie postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej ,
- praca socjalna rozumiana jako działalność zawodową skierowana na pomoc osobom i rodzinom,  
- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
- projektowanie budżetu w celu zapewnienia środków i warunków realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania w zakresie:
- prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Krajence. 

Odwiedziny: 1 732 648  ,