[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Infrastruktura

Sieć wodociągowa:
Miasto Krajenka zwodociągowanie jest niemalże w 100 %, również na terenach wiejskich istnieje rozbudowana sieć wodociągowa, jedynie Łońsko, Czajcze – Leśnik, Barankowo, Wąsoszki i Tarnówczyn oraz obszar nowo powstałego osiedla domków letniskowych w Głubczynie są pozbawione sieci wodociągowej.
Mieszkańcy Krajenki zaopatrywani są w wodę pochodzącą z dwóch ujęć eksploatowanych przez Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence. Ujęcia te zlokalizowane są w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły 26.
Drugim podmiotem zaopatrującym 9 wsi gminnych jest Zakład Usług Wodnych Krajna, mający swą siedzibę w Złotowie. Zakład ten eksploatuje 8 studni.
Według danych gminnych w 2003 roku obszar miasta Krajenki obejmuje wodociąg o długości 15,7 km natomiast długość wodociągu na obszarach wiejskich to – 37,5 km.

Sieć kanalizacyjna:
Miasto Krajenka skanalizowane jest w około 85 %, częściowo skanalizowaną miejscowością na terenie gminy jest również Paruszka.

Sieć gazowa:
Miasto Krajenka zgazyfikowane jest w 95 %, również we wsiach Podróżna, Śmiardowo Krajeńskie, Augustowo i Głubczyn założona została sieć gazowa.
Miasto Krajenka posiada sieć o długości 23 156 m, wsie Podróżna – Śmiardowo Krajeńskie 14 401 m natomiast wsie Głubczyn – Augustowo 10 360 m sieci.

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków:

Na przełomie 2005 / 2006 roku została zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków położona w mieście Krajenka przy ul. Szkolnej.
Rozbudowa i modernizacja obiektu dotyczyła zwiększenia przepustowości do 1200 m3 /dobę. Modernizacja ciągu technologicznego uwzględniała maksymalne wykorzystanie wszystkich zbiorników istniejącej oczyszczalni ścieków. Zakres budowy i modernizacji obejmował:
- część mechaniczną oczyszczalni,
- część biologiczną oczyszczalni,
- gospodarkę osadową.
Nad prawidłowym działaniem zmodernizowanej oczyszczalni ścieków czuwa Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence – zakład budżetowy gminy.

Teren całej gminy objęty jest systemem telekomunikacyjnym.

Odwiedziny: 1 722 000  ,